Algemene verkoopsvoorwaarden
Betaling
Alle facturen zijn contant betaalbaar te Jabbeke behoudens andersluidende vermelding.
Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 
konventionele intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar.
In geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling wordt het schuldsaldo ten titel van forfaitair
schadebeding verhoogd met 10%, met een minimum van 62 euro en een maximum van 2500 euro.
In geval van betwisting wordt bevoegdheid verleend aan de rechtbanken van het arrondissement Brugge.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele rekening of wissel heeft tot gevolg dat het saldo in ons
voordeel, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, opeisbaar wordt, met inbegrip van de
nog niet vervallen facturen of wissels.
Leveringstermijn
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderd,
doch nooit bindend.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor overschrijding van de leveringstermijnen te wijten aan 
overmacht, vreemde oorzaak, transport- or productieproblemen.
Vertraging in de levering kan slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand schriftelijk
overeengekomen werd.  In elk geval zal het bedrag van deze vergoeding nooit 5% van de globale prijs overschrijden.
Garantie en klachten 
Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen, zoniet is 
deze klacht niet meer ontvankelijk.
Geen enkele terugzending van goederen wordt aangenomen zonder voorafgaandelijk akkoord van onzentwege.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de schade welke door het al dan niet ontbreken, uitvallen
of niet goed functioneren van onderdelen en/of apparaten kan ontstaan.
Foto's en informatie
Alle foto's, beeldmateriaal en informatie vermeld op de website zijn enkel bedoeld ter informatie en niet bindend.
Atys Electronics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onjuistheden, en / of niet leverbaar 
van artikelen vermeld op de website.
   
© Atys electronics